Node:Data stack, Next:, Previous:Stack Manipulation, Up:Stack ManipulationData stack


drop    w --    core    ``drop''

nip    w1 w2 -- w2    core-ext    ``nip''

dup    w -- w w    core    ``dupe''

over    w1 w2 -- w1 w2 w1    core    ``over''

tuck    w1 w2 -- w2 w1 w2    core-ext    ``tuck''

swap    w1 w2 -- w2 w1    core    ``swap''

pick    u -- w    core-ext    ``pick''
Actually the stack effect is x0 ... xu u -- x0 ... xu x0 .
rot    w1 w2 w3 -- w2 w3 w1    core    ``rote''

-rot    w1 w2 w3 -- w3 w1 w2    gforth    ``not-rote''

?dup    w -- w    core    ``question-dupe''
Actually the stack effect is: ( w -- 0 | w w ). It performs a dup if w is nonzero.
roll    x0 x1 .. xn n -- x1 .. xn x0     core-ext    ``roll''

2drop    w1 w2 --    core    ``two-drop''

2nip    w1 w2 w3 w4 -- w3 w4    gforth    ``two-nip''

2dup    w1 w2 -- w1 w2 w1 w2    core    ``two-dupe''

2over    w1 w2 w3 w4 -- w1 w2 w3 w4 w1 w2    core    ``two-over''

2tuck    w1 w2 w3 w4 -- w3 w4 w1 w2 w3 w4    gforth    ``two-tuck''

2swap    w1 w2 w3 w4 -- w3 w4 w1 w2    core    ``two-swap''

2rot    w1 w2 w3 w4 w5 w6 -- w3 w4 w5 w6 w1 w2    double-ext    ``two-rote''